CITY & SCHOOL GENERAL
04/05/05
USD #266-2 POSITION 5
SCHOOL BOARD MEMBER

PRECINCT RANDY FICKEN WRITE-IN TOTAL
515 & 544 212 3 215
516 & 521 105 2 107
528 152 0 152
530 166 2 168
531 & 527 344 3 347
533 & 526 526B&C 299 2 301
535 188 3 191
536 214 3 217
537 & 532 271 1 272
538 & 539 539B&C 219 4 223
540 227 0 227
541 124 1 125
542 & AT IN 266-1 217 6 223
543 & 545 545A/B/C 349 1 350
PA/DL/EA/UN/VA IN 266 412 1 413
TOTAL 3499 32 0
PREVIOUS OFFICE: USD #266-1 POSITION 4 - SCHOOL BOARD MEMBER
NEXT OFFICE: USD #266-3 POSITION 6 - SCHOOL BOARD MEMBER