PRECINCTCandidateVotes
MV01 NO 000100
MV01 YES 000278
MV02 NO 000282
MV02 YES 000669
MV03 NO 000079
MV03 YES 000125