PRECINCTCandidateVotes
101 NO 000175
101 YES 000626
102 NO 000098
102 YES 000341
103 NO 000046
103 YES 000180
104 NO 000067
104 YES 000170
105 NO 000207
105 YES 000654
106 NO 000052
106 YES 000206
107 NO 000137
107 YES 000416
108 NO 000120
108 YES 000477
109 NO 000198
109 YES 000618
110 NO 000000
110 YES 000003
111 NO 000042
111 YES 000195
112 NO 000172
112 YES 000690
113 NO 000138
113 YES 000475
114 NO 000160
114 YES 000433
116 NO 000215
116 YES 000603
117 NO 000164
117 YES 000532
118 NO 000184
118 YES 000594
119 NO 000117
119 YES 000543
120 NO 000130
120 YES 000529
121 NO 000095
121 YES 000501
122 NO 000225
122 YES 000820
123 NO 000015
123 YES 000075
124 NO 000000
124 YES 000001
126 NO 000023
126 YES 000117
127 NO 000023
127 YES 000100
201 NO 000197
201 YES 000751
202 NO 000181
202 YES 000747
203 NO 000118
203 YES 000615
204 NO 000106
204 YES 000502
205 NO 000076
205 YES 000256
206 NO 000132
206 YES 000545
207 NO 000213
207 YES 000842
208 NO 000137
208 YES 000535
209 NO 000172
209 YES 000576
210 NO 000236
210 YES 000894
211 NO 000122
211 YES 000592
212 NO 000148
212 YES 000708
213 NO 000179
213 YES 000814
214 NO 000165
214 YES 000757
215 NO 000214
215 YES 000994
216 NO 000116
216 YES 000536
217 NO 000173
217 YES 000766
218 NO 000229
218 YES 001083
220 NO 000006
220 YES 000005
221 NO 000087
221 YES 000462
222 NO 000115
222 YES 000476
223 NO 000176
223 YES 000742
224 NO 000224
224 YES 000757
225 NO 000217
225 YES 000765
226 NO 000213
226 YES 000879
227 NO 000168
227 YES 000673
228 NO 000170
228 YES 000800
229 NO 000002
229 YES 000002
230 NO 000000
230 YES 000003
301 NO 000079
301 YES 000281
302 NO 000159
302 YES 000555
303 NO 000076
303 YES 000262
304 NO 000148
304 YES 000425
305 NO 000231
305 YES 000871
306 NO 000225
306 YES 000835
307 NO 000127
307 YES 000405
308 NO 000178
308 YES 000631
309 NO 000187
309 YES 000567
310 NO 000073
310 YES 000247
311 NO 000148
311 YES 000378
312 NO 000115
312 YES 000400
313 NO 000210
313 YES 000628
314 NO 000174
314 YES 000610
315 NO 000177
315 YES 000575
316 NO 000210
316 YES 000622
317 NO 000003
317 YES 000006
318 NO 000000
318 YES 000006
401 NO 000076
401 YES 000292
402 NO 000038
402 YES 000142
403 NO 000082
403 YES 000240
404 NO 000156
404 YES 000499
405 NO 000152
405 YES 000546
406 NO 000136
406 YES 000512
407 NO 000030
407 YES 000063
408 NO 000142
408 YES 000497
409 NO 000091
409 YES 000316
410 NO 000086
410 YES 000294
411 NO 000002
411 YES 000006
412 NO 000256
412 YES 000965
413 NO 000206
413 YES 000825
414 NO 000018
414 YES 000084
415 NO 000000
415 YES 000001
416 NO 000148
416 YES 000476
417 NO 000129
417 YES 000418
418 NO 000195
418 YES 000602
419 NO 000193
419 YES 000746
420 NO 000207
420 YES 000665
421 NO 000138
421 YES 000528
422 NO 000126
422 YES 000370
423 NO 000126
423 YES 000502
424 NO 000154
424 YES 000482
425 NO 000193
425 YES 000552
426 NO 000064
426 YES 000146
501 NO 000006
501 YES 000025
502 NO 000057
502 YES 000240
503 NO 000190
503 YES 000674
504 NO 000121
504 YES 000446
505 NO 000092
505 YES 000331
506 NO 000190
506 YES 000741
507 NO 000205
507 YES 000737
508 NO 000163
508 YES 000644
509 NO 000135
509 YES 000629
510 NO 000150
510 YES 000718
511 NO 000012
511 YES 000038
512 NO 000226
512 YES 001114
513 NO 000036
513 YES 000251
514 NO 000203
514 YES 000840
515 NO 000193
515 YES 000766
516 NO 000148
516 YES 000511
517 NO 000135
517 YES 000551
518 NO 000159
518 YES 000659
519 NO 000180
519 YES 000685
520 NO 000120
520 YES 000340
521 NO 000132
521 YES 000460
522 NO 000170
522 YES 000667
523 NO 000134
523 YES 000735
524 NO 000220
524 YES 001041
525 NO 000168
525 YES 000746
526 NO 000167
526 YES 000705
527 NO 000194
527 YES 000724
529 NO 000050
529 YES 000293
530 NO 000134
530 YES 000613
531 NO 000243
531 YES 000999
532 NO 000189
532 YES 000722
533 NO 000058
533 YES 000213
601 NO 000133
601 YES 000503
602 NO 000089
602 YES 000274
603 NO 000124
603 YES 000426
604 NO 000214
604 YES 000706
605 NO 000088
605 YES 000258
606 NO 000080
606 YES 000291
607 NO 000198
607 YES 000733
608 NO 000138
608 YES 000479
609 NO 000238
609 YES 000891
610 NO 000163
610 YES 000760
611 NO 000150
611 YES 000572
612 NO 000169
612 YES 000722
613 NO 000173
613 YES 000707
614 NO 000118
614 YES 000451
615 NO 000069
615 YES 000291
616 NO 000009
616 YES 000002
617 NO 000075
617 YES 000271
618 NO 000198
618 YES 000554
619 NO 000213
619 YES 000691
620 NO 000114
620 YES 000518
621 NO 000000
621 YES 000000
622 NO 000086
622 YES 000321
623 NO 000188
623 YES 000618
AF NO 000099
AF YES 000374
AT01 NO 000318
AT01 YES 000999
AT02 NO 000026
AT02 YES 000096
AT03 NO 000058
AT03 YES 000170
AT04 NO 000000
AT04 YES 000003
AT05 NO 000034
AT05 YES 000118
AT06 NO 000018
AT06 YES 000057
BA01 NO 000213
BA01 YES 000936
BA02 NO 000183
BA02 YES 000802
BA03 NO 000107
BA03 YES 000499
BA04 NO 000000
BA04 YES 000000
DB11 NO 000207
DB11 YES 000813
DB12 NO 000166
DB12 YES 000597
DB13 NO 000000
DB13 YES 000000
DB14 NO 000030
DB14 YES 000130
DB21 NO 000197
DB21 YES 000621
DB22 NO 000199
DB22 YES 000806
DB31 NO 000131
DB31 YES 000579
DB32 NO 000169
DB32 YES 000733
DB33 NO 000000
DB33 YES 000000
DB41 NO 000193
DB41 YES 000616
DB42 NO 000156
DB42 YES 000614
DL02 NO 000000
DL02 YES 000000
DL03 NO 000000
DL03 YES 000001
DL04 NO 000000
DL04 YES 000001
EA NO 000078
EA YES 000256
ER NO 000007
ER YES 000031
GA NO 000130
GA YES 000462
GD NO 000036
GD YES 000142
GN01 NO 000072
GN01 YES 000262
GN02 NO 000024
GN02 YES 000122
GR NO 000063
GR YES 000253
GY01 NO 000260
GY01 YES 000850
GY02 NO 000010
GY02 YES 000062
GY03 NO 000012
GY03 YES 000053
HA11 NO 000158
HA11 YES 000492
HA21 NO 000195
HA21 YES 000493
HA22 NO 000012
HA22 YES 000063
HA23 NO 000000
HA23 YES 000003
HA31 NO 000171
HA31 YES 000600
HA32 NO 000000
HA32 YES 000005
HA41 NO 000141
HA41 YES 000499
HA42 NO 000024
HA42 YES 000071
IL01 NO 000065
IL01 YES 000250
IL02 NO 000066
IL02 YES 000208
KE01 NO 000001
KE01 YES 000001
KE02 NO 000002
KE02 YES 000005
KE03 NO 000132
KE03 YES 000471
KE04 NO 000003
KE04 YES 000019
KE06 NO 000002
KE06 YES 000000
KE07 NO 000005
KE07 YES 000013
LI NO 000047
LI YES 000138
MI01 NO 000160
MI01 YES 000733
MI02 NO 000059
MI02 YES 000312
MI03 NO 000065
MI03 YES 000210
MI04 NO 000001
MI04 YES 000008
MI05 NO 000001
MI05 YES 000001
MO NO 000172
MO YES 000657
MV01 NO 000101
MV01 YES 000387
MV02 NO 000247
MV02 YES 000981
NI NO 000224
NI YES 000746
OH01 NO 000093
OH01 YES 000340
PA01 NO 000213
PA01 YES 000790
PA02 NO 000017
PA02 YES 000106
PA03 NO 000000
PA03 YES 000000
PC11 NO 000094
PC11 YES 000329
PC12 NO 000006
PC12 YES 000020
PC13 NO 000025
PC13 YES 000092
PC14 NO 000002
PC14 YES 000005
PC21 NO 000143
PC21 YES 000491
PC22 NO 000000
PC22 YES 000000
PC31 NO 000094
PC31 YES 000300
PC41 NO 000100
PC41 YES 000354
PY01 NO 000074
PY01 YES 000191
PY02 NO 000008
PY02 YES 000051
RI01 NO 000001
RI01 YES 000006
RI02 NO 000007
RI02 YES 000016
RI03 NO 000058
RI03 YES 000189
RI04 NO 000111
RI04 YES 000385
RO01 NO 000075
RO01 YES 000171
RO02 NO 000012
RO02 YES 000042
RO03 NO 000070
RO03 YES 000154
SA01 NO 000209
SA01 YES 000548
SA02 NO 000137
SA02 YES 000387
SH NO 000095
SH YES 000317
UN01 NO 000135
UN01 YES 000581
UN02 NO 000004
UN02 YES 000033
VA NO 000090
VA YES 000282
VC11 NO 000120
VC11 YES 000456
VC21 NO 000113
VC21 YES 000451
VC31 NO 000111
VC31 YES 000395
VC41 NO 000133
VC41 YES 000396
VC42 NO 000006
VC42 YES 000011
VI NO 000033
VI YES 000116
WA01 NO 000008
WA01 YES 000033
WA02 NO 000032
WA02 YES 000110
WA03 NO 000018
WA03 YES 000028
WA04 NO 000001
WA04 YES 000011