PRECINCTCandidateVotes
MV04 NO 000024
MV04 YES 000035
NN NO 000002
NN YES 000004
VL NO 000000
VL YES 000004