PRECINCTCandidateVotes
101 No 000217
101 Yes 000378
102 No 000065
102 Yes 000138
103 No 000033
103 Yes 000104
104 No 000051
104 Yes 000106
105 No 000206
105 Yes 000429
106 No 000049
106 Yes 000111
107 No 000109
107 Yes 000254
108 No 000135
108 Yes 000303
109 No 000174
109 Yes 000360
110 No 000001
110 Yes 000001
111 No 000060
111 Yes 000155
112 No 000172
112 Yes 000432
113 No 000092
113 Yes 000242
114 No 000089
114 Yes 000221
116 No 000158
116 Yes 000345
117 No 000091
117 Yes 000333
118 No 000147
118 Yes 000401
119 No 000140
119 Yes 000340
120 No 000139
120 Yes 000295
121 No 000143
121 Yes 000344
122 No 000262
122 Yes 000494
123 No 000017
123 Yes 000050
124 No 000000
124 Yes 000000
126 No 000027
126 Yes 000076
127 No 000051
127 Yes 000070
201 No 000233
201 Yes 000551
202 No 000281
202 Yes 000530
203 No 000151
203 Yes 000452
204 No 000155
204 Yes 000400
205 No 000057
205 Yes 000114
206 No 000128
206 Yes 000327
207 No 000211
207 Yes 000539
208 No 000137
208 Yes 000321
209 No 000157
209 Yes 000356
210 No 000225
210 Yes 000507
211 No 000188
211 Yes 000403
212 No 000250
212 Yes 000578
213 No 000281
213 Yes 000634
214 No 000275
214 Yes 000567
215 No 000287
215 Yes 000782
216 No 000183
216 Yes 000469
217 No 000261
217 Yes 000597
218 No 000330
218 Yes 000764
220 No 000004
220 Yes 000005
221 No 000192
221 Yes 000306
222 No 000202
222 Yes 000393
223 No 000275
223 Yes 000567
224 No 000235
224 Yes 000474
225 No 000251
225 Yes 000511
226 No 000291
226 Yes 000722
227 No 000291
227 Yes 000500
228 No 000300
228 Yes 000700
229 No 000000
229 Yes 000000
230 No 000000
230 Yes 000000
301 No 000069
301 Yes 000170
302 No 000161
302 Yes 000323
303 No 000070
303 Yes 000158
304 No 000120
304 Yes 000277
305 No 000267
305 Yes 000594
306 No 000218
306 Yes 000499
307 No 000104
307 Yes 000236
308 No 000180
308 Yes 000401
309 No 000177
309 Yes 000364
310 No 000050
310 Yes 000097
311 No 000121
311 Yes 000264
312 No 000150
312 Yes 000264
313 No 000205
313 Yes 000343
314 No 000220
314 Yes 000411
315 No 000178
315 Yes 000322
316 No 000282
316 Yes 000404
317 No 000002
317 Yes 000003
318 No 000002
318 Yes 000017
401 No 000094
401 Yes 000186
402 No 000040
402 Yes 000100
403 No 000073
403 Yes 000149
404 No 000165
404 Yes 000302
405 No 000214
405 Yes 000326
406 No 000159
406 Yes 000271
407 No 000030
407 Yes 000053
408 No 000145
408 Yes 000336
409 No 000095
409 Yes 000172
410 No 000083
410 Yes 000179
411 No 000000
411 Yes 000004
412 No 000391
412 Yes 000583
413 No 000279
413 Yes 000481
414 No 000033
414 Yes 000060
415 No 000000
415 Yes 000000
416 No 000219
416 Yes 000309
417 No 000139
417 Yes 000245
418 No 000218
418 Yes 000417
419 No 000221
419 Yes 000512
420 No 000222
420 Yes 000436
421 No 000171
421 Yes 000335
422 No 000130
422 Yes 000250
423 No 000147
423 Yes 000296
424 No 000160
424 Yes 000304
425 No 000231
425 Yes 000375
426 No 000075
426 Yes 000113
501 No 000021
501 Yes 000028
502 No 000082
502 Yes 000170
503 No 000219
503 Yes 000390
504 No 000139
504 Yes 000252
505 No 000133
505 Yes 000201
506 No 000312
506 Yes 000456
507 No 000327
507 Yes 000450
508 No 000212
508 Yes 000476
509 No 000226
509 Yes 000368
510 No 000265
510 Yes 000567
511 No 000013
511 Yes 000039
512 No 000386
512 Yes 000788
513 No 000106
513 Yes 000226
514 No 000316
514 Yes 000501
515 No 000280
515 Yes 000450
516 No 000226
516 Yes 000310
517 No 000194
517 Yes 000399
518 No 000284
518 Yes 000461
519 No 000241
519 Yes 000492
520 No 000134
520 Yes 000232
521 No 000202
521 Yes 000312
522 No 000286
522 Yes 000428
523 No 000262
523 Yes 000423
524 No 000421
524 Yes 000678
525 No 000277
525 Yes 000500
526 No 000266
526 Yes 000442
527 No 000257
527 Yes 000465
529 No 000107
529 Yes 000216
530 No 000282
530 Yes 000392
531 No 000453
531 Yes 000646
532 No 000287
532 Yes 000503
533 No 000130
533 Yes 000133
601 No 000098
601 Yes 000289
602 No 000100
602 Yes 000157
603 No 000157
603 Yes 000268
604 No 000273
604 Yes 000471
605 No 000120
605 Yes 000170
606 No 000103
606 Yes 000198
607 No 000203
607 Yes 000587
608 No 000129
608 Yes 000319
609 No 000260
609 Yes 000655
610 No 000228
610 Yes 000540
611 No 000181
611 Yes 000405
612 No 000278
612 Yes 000554
613 No 000216
613 Yes 000527
614 No 000116
614 Yes 000265
615 No 000054
615 Yes 000170
616 No 000007
616 Yes 000000
617 No 000099
617 Yes 000158
618 No 000254
618 Yes 000350
619 No 000272
619 Yes 000482
620 No 000191
620 Yes 000383
621 No 000004
621 Yes 000004
622 No 000147
622 Yes 000244
623 No 000301
623 Yes 000438
AF No 000171
AF Yes 000263
AT01 No 000355
AT01 Yes 000634
AT02 No 000035
AT02 Yes 000052
AT03 No 000101
AT03 Yes 000111
AT04 No 000000
AT04 Yes 000001
AT05 No 000059
AT05 Yes 000095
AT06 No 000047
AT06 Yes 000023
BA01 No 000344
BA01 Yes 000529
BA02 No 000300
BA02 Yes 000461
BA03 No 000178
BA03 Yes 000299
BA04 No 000000
BA04 Yes 000000
DB11 No 000251
DB11 Yes 000564
DB12 No 000243
DB12 Yes 000414
DB13 No 000004
DB13 Yes 000009
DB14 No 000074
DB14 Yes 000146
DB21 No 000192
DB21 Yes 000381
DB22 No 000278
DB22 Yes 000588
DB31 No 000205
DB31 Yes 000345
DB32 No 000197
DB32 Yes 000507
DB33 No 000001
DB33 Yes 000000
DB41 No 000259
DB41 Yes 000421
DB42 No 000254
DB42 Yes 000435
DL02 No 000000
DL02 Yes 000001
DL03 No 000000
DL03 Yes 000001
DL04 No 000000
DL04 Yes 000001
EA No 000089
EA Yes 000176
ER No 000012
ER Yes 000018
GA No 000296
GA Yes 000253
GD No 000085
GD Yes 000081
GN01 No 000174
GN01 Yes 000177
GN02 No 000060
GN02 Yes 000077
GR No 000090
GR Yes 000189
GY01 No 000362
GY01 Yes 000622
GY02 No 000005
GY02 Yes 000022
GY03 No 000011
GY03 Yes 000022
HA11 No 000188
HA11 Yes 000343
HA21 No 000156
HA21 Yes 000317
HA22 No 000020
HA22 Yes 000043
HA23 No 000002
HA23 Yes 000003
HA31 No 000198
HA31 Yes 000373
HA32 No 000003
HA32 Yes 000007
HA41 No 000186
HA41 Yes 000334
HA42 No 000033
HA42 Yes 000070
IL01 No 000130
IL01 Yes 000152
IL02 No 000111
IL02 Yes 000146
KE01 No 000000
KE01 Yes 000001
KE02 No 000002
KE02 Yes 000002
KE03 No 000210
KE03 Yes 000356
KE04 No 000004
KE04 Yes 000008
KE06 No 000002
KE06 Yes 000000
KE07 No 000011
KE07 Yes 000010
LI No 000077
LI Yes 000078
MI01 No 000225
MI01 Yes 000615
MI02 No 000104
MI02 Yes 000243
MI03 No 000109
MI03 Yes 000141
MI04 No 000000
MI04 Yes 000002
MI05 No 000001
MI05 Yes 000001
MO No 000219
MO Yes 000450
MV01 No 000136
MV01 Yes 000276
MV02 No 000352
MV02 Yes 000653
NI No 000292
NI Yes 000565
OH01 No 000181
OH01 Yes 000238
PA01 No 000324
PA01 Yes 000510
PA02 No 000038
PA02 Yes 000055
PA03 No 000000
PA03 Yes 000000
PC11 No 000103
PC11 Yes 000200
PC12 No 000017
PC12 Yes 000036
PC13 No 000047
PC13 Yes 000053
PC14 No 000003
PC14 Yes 000005
PC21 No 000208
PC21 Yes 000307
PC22 No 000000
PC22 Yes 000001
PC31 No 000096
PC31 Yes 000209
PC41 No 000122
PC41 Yes 000222
PY01 No 000120
PY01 Yes 000174
PY02 No 000032
PY02 Yes 000028
RI01 No 000006
RI01 Yes 000007
RI02 No 000010
RI02 Yes 000010
RI03 No 000081
RI03 Yes 000108
RI04 No 000101
RI04 Yes 000236
RO01 No 000106
RO01 Yes 000119
RO02 No 000031
RO02 Yes 000036
RO03 No 000086
RO03 Yes 000111
SA01 No 000232
SA01 Yes 000399
SA02 No 000196
SA02 Yes 000295
SH No 000192
SH Yes 000218
UN01 No 000390
UN01 Yes 000221
UN02 No 000022
UN02 Yes 000030
VA No 000129
VA Yes 000185
VC11 No 000172
VC11 Yes 000288
VC21 No 000153
VC21 Yes 000308
VC31 No 000172
VC31 Yes 000235
VC41 No 000167
VC41 Yes 000264
VC42 No 000013
VC42 Yes 000006
VI No 000052
VI Yes 000081
WA01 No 000018
WA01 Yes 000022
WA02 No 000046
WA02 Yes 000081
WA03 No 000018
WA03 Yes 000015
WA04 No 000010
WA04 Yes 000007