PRECINCTCandidateVotes
101 No 000155
101 Yes 000414
102 No 000044
102 Yes 000149
103 No 000025
103 Yes 000113
104 No 000044
104 Yes 000114
105 No 000145
105 Yes 000460
106 No 000035
106 Yes 000125
107 No 000086
107 Yes 000283
108 No 000106
108 Yes 000311
109 No 000127
109 Yes 000392
110 No 000001
110 Yes 000000
111 No 000034
111 Yes 000166
112 No 000131
112 Yes 000447
113 No 000048
113 Yes 000292
114 No 000064
114 Yes 000266
116 No 000124
116 Yes 000400
117 No 000073
117 Yes 000371
118 No 000107
118 Yes 000434
119 No 000112
119 Yes 000364
120 No 000101
120 Yes 000325
121 No 000079
121 Yes 000388
122 No 000162
122 Yes 000561
123 No 000008
123 Yes 000052
124 No 000000
124 Yes 000001
126 No 000017
126 Yes 000085
127 No 000029
127 Yes 000079
201 No 000135
201 Yes 000614
202 No 000141
202 Yes 000631
203 No 000088
203 Yes 000491
204 No 000086
204 Yes 000455
205 No 000043
205 Yes 000120
206 No 000090
206 Yes 000360
207 No 000144
207 Yes 000588
208 No 000102
208 Yes 000351
209 No 000113
209 Yes 000391
210 No 000163
210 Yes 000547
211 No 000118
211 Yes 000445
212 No 000133
212 Yes 000655
213 No 000148
213 Yes 000738
214 No 000136
214 Yes 000646
215 No 000153
215 Yes 000895
216 No 000105
216 Yes 000523
217 No 000151
217 Yes 000685
218 No 000191
218 Yes 000863
220 No 000002
220 Yes 000007
221 No 000101
221 Yes 000373
222 No 000117
222 Yes 000454
223 No 000154
223 Yes 000651
224 No 000167
224 Yes 000517
225 No 000168
225 Yes 000570
226 No 000175
226 Yes 000804
227 No 000189
227 Yes 000556
228 No 000176
228 Yes 000771
229 No 000000
229 Yes 000000
230 No 000000
230 Yes 000000
301 No 000052
301 Yes 000187
302 No 000114
302 Yes 000345
303 No 000048
303 Yes 000173
304 No 000091
304 Yes 000280
305 No 000178
305 Yes 000662
306 No 000152
306 Yes 000534
307 No 000074
307 Yes 000271
308 No 000128
308 Yes 000456
309 No 000129
309 Yes 000384
310 No 000037
310 Yes 000112
311 No 000087
311 Yes 000295
312 No 000092
312 Yes 000310
313 No 000127
313 Yes 000399
314 No 000140
314 Yes 000457
315 No 000129
315 Yes 000357
316 No 000196
316 Yes 000465
317 No 000002
317 Yes 000003
318 No 000004
318 Yes 000015
401 No 000055
401 Yes 000209
402 No 000027
402 Yes 000106
403 No 000057
403 Yes 000162
404 No 000109
404 Yes 000329
405 No 000131
405 Yes 000392
406 No 000112
406 Yes 000304
407 No 000020
407 Yes 000058
408 No 000112
408 Yes 000354
409 No 000063
409 Yes 000198
410 No 000068
410 Yes 000191
411 No 000000
411 Yes 000004
412 No 000247
412 Yes 000671
413 No 000206
413 Yes 000509
414 No 000024
414 Yes 000067
415 No 000000
415 Yes 000000
416 No 000154
416 Yes 000361
417 No 000096
417 Yes 000278
418 No 000151
418 Yes 000473
419 No 000153
419 Yes 000556
420 No 000150
420 Yes 000493
421 No 000113
421 Yes 000395
422 No 000085
422 Yes 000287
423 No 000098
423 Yes 000321
424 No 000113
424 Yes 000350
425 No 000167
425 Yes 000417
426 No 000042
426 Yes 000139
501 No 000013
501 Yes 000031
502 No 000057
502 Yes 000183
503 No 000143
503 Yes 000446
504 No 000101
504 Yes 000281
505 No 000072
505 Yes 000246
506 No 000199
506 Yes 000532
507 No 000176
507 Yes 000553
508 No 000134
508 Yes 000537
509 No 000141
509 Yes 000447
510 No 000144
510 Yes 000653
511 No 000009
511 Yes 000044
512 No 000247
512 Yes 000889
513 No 000072
513 Yes 000240
514 No 000223
514 Yes 000578
515 No 000173
515 Yes 000513
516 No 000148
516 Yes 000369
517 No 000115
517 Yes 000455
518 No 000174
518 Yes 000523
519 No 000153
519 Yes 000565
520 No 000094
520 Yes 000276
521 No 000106
521 Yes 000386
522 No 000160
522 Yes 000524
523 No 000137
523 Yes 000516
524 No 000234
524 Yes 000833
525 No 000163
525 Yes 000569
526 No 000190
526 Yes 000474
527 No 000167
527 Yes 000534
529 No 000067
529 Yes 000240
530 No 000133
530 Yes 000501
531 No 000253
531 Yes 000799
532 No 000192
532 Yes 000559
533 No 000089
533 Yes 000153
601 No 000075
601 Yes 000306
602 No 000061
602 Yes 000186
603 No 000105
603 Yes 000302
604 No 000172
604 Yes 000542
605 No 000077
605 Yes 000200
606 No 000078
606 Yes 000208
607 No 000142
607 Yes 000625
608 No 000091
608 Yes 000333
609 No 000173
609 Yes 000711
610 No 000131
610 Yes 000605
611 No 000110
611 Yes 000449
612 No 000182
612 Yes 000620
613 No 000144
613 Yes 000571
614 No 000076
614 Yes 000303
615 No 000036
615 Yes 000186
616 No 000006
616 Yes 000001
617 No 000063
617 Yes 000185
618 No 000156
618 Yes 000431
619 No 000174
619 Yes 000558
620 No 000103
620 Yes 000460
621 No 000003
621 Yes 000004
622 No 000092
622 Yes 000283
623 No 000170
623 Yes 000527
AF No 000111
AF Yes 000293
AT01 No 000245
AT01 Yes 000702
AT02 No 000030
AT02 Yes 000052
AT03 No 000056
AT03 Yes 000142
AT04 No 000000
AT04 Yes 000000
AT05 No 000032
AT05 Yes 000111
AT06 No 000032
AT06 Yes 000034
BA01 No 000204
BA01 Yes 000616
BA02 No 000170
BA02 Yes 000531
BA03 No 000088
BA03 Yes 000348
BA04 No 000000
BA04 Yes 000000
DB11 No 000177
DB11 Yes 000594
DB12 No 000135
DB12 Yes 000486
DB13 No 000002
DB13 Yes 000010
DB14 No 000044
DB14 Yes 000161
DB21 No 000126
DB21 Yes 000425
DB22 No 000191
DB22 Yes 000623
DB31 No 000141
DB31 Yes 000397
DB32 No 000136
DB32 Yes 000556
DB33 No 000001
DB33 Yes 000000
DB41 No 000176
DB41 Yes 000486
DB42 No 000157
DB42 Yes 000478
DL02 No 000000
DL02 Yes 000001
DL03 No 000000
DL03 Yes 000001
DL04 No 000000
DL04 Yes 000001
EA No 000065
EA Yes 000191
ER No 000004
ER Yes 000023
GA No 000161
GA Yes 000319
GD No 000054
GD Yes 000090
GN01 No 000110
GN01 Yes 000206
GN02 No 000038
GN02 Yes 000085
GR No 000070
GR Yes 000200
GY01 No 000248
GY01 Yes 000703
GY02 No 000003
GY02 Yes 000023
GY03 No 000007
GY03 Yes 000026
HA11 No 000116
HA11 Yes 000400
HA21 No 000115
HA21 Yes 000360
HA22 No 000014
HA22 Yes 000048
HA23 No 000004
HA23 Yes 000001
HA31 No 000158
HA31 Yes 000409
HA32 No 000002
HA32 Yes 000008
HA41 No 000132
HA41 Yes 000370
HA42 No 000027
HA42 Yes 000073
IL01 No 000072
IL01 Yes 000178
IL02 No 000073
IL02 Yes 000179
KE01 No 000000
KE01 Yes 000001
KE02 No 000002
KE02 Yes 000002
KE03 No 000136
KE03 Yes 000381
KE04 No 000004
KE04 Yes 000009
KE06 No 000000
KE06 Yes 000002
KE07 No 000003
KE07 Yes 000016
LI No 000056
LI Yes 000088
MI01 No 000132
MI01 Yes 000693
MI02 No 000059
MI02 Yes 000271
MI03 No 000078
MI03 Yes 000162
MI04 No 000000
MI04 Yes 000002
MI05 No 000001
MI05 Yes 000001
MO No 000145
MO Yes 000506
MV01 No 000085
MV01 Yes 000308
MV02 No 000244
MV02 Yes 000705
NI No 000213
NI Yes 000597
OH01 No 000136
OH01 Yes 000264
PA01 No 000233
PA01 Yes 000570
PA02 No 000025
PA02 Yes 000065
PA03 No 000000
PA03 Yes 000000
PC11 No 000070
PC11 Yes 000219
PC12 No 000014
PC12 Yes 000039
PC13 No 000017
PC13 Yes 000071
PC14 No 000002
PC14 Yes 000006
PC21 No 000122
PC21 Yes 000365
PC22 No 000000
PC22 Yes 000001
PC31 No 000060
PC31 Yes 000235
PC41 No 000078
PC41 Yes 000254
PY01 No 000084
PY01 Yes 000190
PY02 No 000019
PY02 Yes 000039
RI01 No 000004
RI01 Yes 000009
RI02 No 000005
RI02 Yes 000013
RI03 No 000054
RI03 Yes 000126
RI04 No 000080
RI04 Yes 000247
RO01 No 000069
RO01 Yes 000145
RO02 No 000022
RO02 Yes 000042
RO03 No 000065
RO03 Yes 000128
SA01 No 000158
SA01 Yes 000455
SA02 No 000141
SA02 Yes 000328
SH No 000120
SH Yes 000264
UN01 No 000214
UN01 Yes 000379
UN02 No 000016
UN02 Yes 000033
VA No 000088
VA Yes 000211
VC11 No 000120
VC11 Yes 000309
VC21 No 000092
VC21 Yes 000338
VC31 No 000100
VC31 Yes 000287
VC41 No 000121
VC41 Yes 000291
VC42 No 000007
VC42 Yes 000006
VI No 000040
VI Yes 000092
WA01 No 000010
WA01 Yes 000030
WA02 No 000025
WA02 Yes 000096
WA03 No 000010
WA03 Yes 000024
WA04 No 000010
WA04 Yes 000007