PRECINCTCandidateVotes
101 No 000226
101 Yes 000468
102 No 000063
102 Yes 000168
103 No 000062
103 Yes 000115
104 No 000066
104 Yes 000142
105 No 000239
105 Yes 000524
106 No 000050
106 Yes 000143
107 No 000150
107 Yes 000299
108 No 000178
108 Yes 000371
109 No 000216
109 Yes 000409
110 No 000001
110 Yes 000001
111 No 000096
111 Yes 000162
112 No 000268
112 Yes 000462
113 No 000147
113 Yes 000278
114 No 000150
114 Yes 000252
116 No 000255
116 Yes 000400
117 No 000214
117 Yes 000350
118 No 000254
118 Yes 000463
119 No 000214
119 Yes 000375
120 No 000201
120 Yes 000353
121 No 000192
121 Yes 000443
122 No 000305
122 Yes 000624
123 No 000024
123 Yes 000061
124 No 000000
124 Yes 000001
126 No 000050
126 Yes 000076
127 No 000067
127 Yes 000089
201 No 000337
201 Yes 000662
202 No 000320
202 Yes 000665
203 No 000271
203 Yes 000480
204 No 000219
204 Yes 000458
205 No 000067
205 Yes 000135
206 No 000182
206 Yes 000367
207 No 000338
207 Yes 000564
208 No 000216
208 Yes 000341
209 No 000227
209 Yes 000409
210 No 000290
210 Yes 000562
211 No 000252
211 Yes 000483
212 No 000349
212 Yes 000641
213 No 000396
213 Yes 000707
214 No 000386
214 Yes 000653
215 No 000458
215 Yes 000855
216 No 000293
216 Yes 000519
217 No 000414
217 Yes 000664
218 No 000558
218 Yes 000793
220 No 000003
220 Yes 000009
221 No 000218
221 Yes 000367
222 No 000264
222 Yes 000482
223 No 000413
223 Yes 000649
224 No 000328
224 Yes 000543
225 No 000328
225 Yes 000599
226 No 000466
226 Yes 000788
227 No 000445
227 Yes 000534
228 No 000559
228 Yes 000733
229 No 000000
229 Yes 000000
230 No 000000
230 Yes 000000
301 No 000110
301 Yes 000195
302 No 000203
302 Yes 000347
303 No 000089
303 Yes 000175
304 No 000148
304 Yes 000334
305 No 000331
305 Yes 000738
306 No 000287
306 Yes 000590
307 No 000136
307 Yes 000287
308 No 000237
308 Yes 000477
309 No 000208
309 Yes 000427
310 No 000050
310 Yes 000116
311 No 000159
311 Yes 000293
312 No 000156
312 Yes 000334
313 No 000193
313 Yes 000475
314 No 000228
314 Yes 000492
315 No 000206
315 Yes 000375
316 No 000290
316 Yes 000509
317 No 000002
317 Yes 000005
318 No 000004
318 Yes 000018
401 No 000092
401 Yes 000236
402 No 000045
402 Yes 000111
403 No 000086
403 Yes 000184
404 No 000188
404 Yes 000362
405 No 000195
405 Yes 000462
406 No 000185
406 Yes 000325
407 No 000029
407 Yes 000073
408 No 000158
408 Yes 000398
409 No 000090
409 Yes 000220
410 No 000099
410 Yes 000218
411 No 000001
411 Yes 000005
412 No 000481
412 Yes 000709
413 No 000348
413 Yes 000548
414 No 000047
414 Yes 000066
415 No 000000
415 Yes 000000
416 No 000228
416 Yes 000382
417 No 000163
417 Yes 000305
418 No 000253
418 Yes 000489
419 No 000302
419 Yes 000545
420 No 000249
420 Yes 000515
421 No 000185
421 Yes 000438
422 No 000157
422 Yes 000291
423 No 000154
423 Yes 000363
424 No 000208
424 Yes 000323
425 No 000261
425 Yes 000451
426 No 000080
426 Yes 000136
501 No 000025
501 Yes 000031
502 No 000148
502 Yes 000185
503 No 000247
503 Yes 000503
504 No 000181
504 Yes 000313
505 No 000140
505 Yes 000250
506 No 000318
506 Yes 000590
507 No 000328
507 Yes 000602
508 No 000283
508 Yes 000537
509 No 000292
509 Yes 000457
510 No 000408
510 Yes 000643
511 No 000023
511 Yes 000044
512 No 000638
512 Yes 000817
513 No 000171
513 Yes 000242
514 No 000404
514 Yes 000616
515 No 000338
515 Yes 000535
516 No 000246
516 Yes 000418
517 No 000221
517 Yes 000482
518 No 000339
518 Yes 000557
519 No 000323
519 Yes 000591
520 No 000160
520 Yes 000269
521 No 000227
521 Yes 000372
522 No 000333
522 Yes 000531
523 No 000361
523 Yes 000495
524 No 000474
524 Yes 000869
525 No 000322
525 Yes 000614
526 No 000348
526 Yes 000499
527 No 000365
527 Yes 000534
529 No 000183
529 Yes 000223
530 No 000376
530 Yes 000455
531 No 000541
531 Yes 000808
532 No 000404
532 Yes 000551
533 No 000133
533 Yes 000185
601 No 000152
601 Yes 000315
602 No 000109
602 Yes 000201
603 No 000158
603 Yes 000350
604 No 000343
604 Yes 000556
605 No 000118
605 Yes 000214
606 No 000114
606 Yes 000239
607 No 000296
607 Yes 000751
608 No 000181
608 Yes 000387
609 No 000356
609 Yes 000786
610 No 000279
610 Yes 000653
611 No 000230
611 Yes 000453
612 No 000326
612 Yes 000679
613 No 000277
613 Yes 000618
614 No 000157
614 Yes 000319
615 No 000073
615 Yes 000197
616 No 000001
616 Yes 000007
617 No 000102
617 Yes 000200
618 No 000270
618 Yes 000461
619 No 000328
619 Yes 000586
620 No 000255
620 Yes 000461
621 No 000006
621 Yes 000004
622 No 000207
622 Yes 000289
623 No 000314
623 Yes 000569
AF No 000216
AF Yes 000317
AT01 No 000484
AT01 Yes 000741
AT02 No 000040
AT02 Yes 000065
AT03 No 000126
AT03 Yes 000132
AT04 No 000000
AT04 Yes 000001
AT05 No 000085
AT05 Yes 000105
AT06 No 000024
AT06 Yes 000055
BA01 No 000379
BA01 Yes 000666
BA02 No 000321
BA02 Yes 000602
BA03 No 000220
BA03 Yes 000339
BA04 No 000000
BA04 Yes 000000
DB11 No 000356
DB11 Yes 000596
DB12 No 000314
DB12 Yes 000467
DB13 No 000005
DB13 Yes 000008
DB14 No 000111
DB14 Yes 000172
DB21 No 000243
DB21 Yes 000450
DB22 No 000388
DB22 Yes 000667
DB31 No 000242
DB31 Yes 000421
DB32 No 000367
DB32 Yes 000528
DB33 No 000001
DB33 Yes 000000
DB41 No 000290
DB41 Yes 000516
DB42 No 000315
DB42 Yes 000524
DL02 No 000000
DL02 Yes 000001
DL03 No 000001
DL03 Yes 000000
DL04 No 000001
DL04 Yes 000000
EA No 000115
EA Yes 000206
ER No 000007
ER Yes 000032
GA No 000263
GA Yes 000395
GD No 000066
GD Yes 000137
GN01 No 000169
GN01 Yes 000243
GN02 No 000063
GN02 Yes 000093
GR No 000127
GR Yes 000222
GY01 No 000494
GY01 Yes 000727
GY02 No 000016
GY02 Yes 000014
GY03 No 000015
GY03 Yes 000021
HA11 No 000212
HA11 Yes 000435
HA21 No 000223
HA21 Yes 000335
HA22 No 000028
HA22 Yes 000039
HA23 No 000000
HA23 Yes 000005
HA31 No 000234
HA31 Yes 000452
HA32 No 000006
HA32 Yes 000007
HA41 No 000231
HA41 Yes 000394
HA42 No 000038
HA42 Yes 000085
IL01 No 000137
IL01 Yes 000191
IL02 No 000118
IL02 Yes 000185
KE01 No 000001
KE01 Yes 000000
KE02 No 000004
KE02 Yes 000000
KE03 No 000269
KE03 Yes 000395
KE04 No 000008
KE04 Yes 000010
KE06 No 000001
KE06 Yes 000001
KE07 No 000005
KE07 Yes 000018
LI No 000083
LI Yes 000117
MI01 No 000462
MI01 Yes 000596
MI02 No 000157
MI02 Yes 000239
MI03 No 000097
MI03 Yes 000200
MI04 No 000002
MI04 Yes 000004
MI05 No 000001
MI05 Yes 000002
MO No 000296
MO Yes 000509
MV01 No 000153
MV01 Yes 000335
MV02 No 000457
MV02 Yes 000735
NI No 000374
NI Yes 000624
OH01 No 000221
OH01 Yes 000297
PA01 No 000418
PA01 Yes 000613
PA02 No 000042
PA02 Yes 000073
PA03 No 000001
PA03 Yes 000000
PC11 No 000158
PC11 Yes 000213
PC12 No 000024
PC12 Yes 000038
PC13 No 000043
PC13 Yes 000074
PC14 No 000004
PC14 Yes 000005
PC21 No 000210
PC21 Yes 000397
PC22 No 000000
PC22 Yes 000001
PC31 No 000138
PC31 Yes 000229
PC41 No 000151
PC41 Yes 000282
PY01 No 000143
PY01 Yes 000208
PY02 No 000035
PY02 Yes 000034
RI01 No 000005
RI01 Yes 000011
RI02 No 000007
RI02 Yes 000015
RI03 No 000074
RI03 Yes 000151
RI04 No 000121
RI04 Yes 000262
RO01 No 000132
RO01 Yes 000154
RO02 No 000032
RO02 Yes 000049
RO03 No 000088
RO03 Yes 000139
SA01 No 000307
SA01 Yes 000433
SA02 No 000213
SA02 Yes 000370
SH No 000199
SH Yes 000272
UN01 No 000315
UN01 Yes 000405
UN02 No 000021
UN02 Yes 000040
VA No 000139
VA Yes 000245
VC11 No 000225
VC11 Yes 000338
VC21 No 000225
VC21 Yes 000357
VC31 No 000202
VC31 Yes 000275
VC41 No 000197
VC41 Yes 000327
VC42 No 000007
VC42 Yes 000015
VI No 000058
VI Yes 000102
WA01 No 000017
WA01 Yes 000037
WA02 No 000046
WA02 Yes 000109
WA03 No 000020
WA03 Yes 000023
WA04 No 000010
WA04 Yes 000011