PRECINCTCandidateVotes
VC21 Brent Castillo 000066
VC21 K. Anthony (Tony) Burk 000115
VC21 WRITE-IN 000000