PRECINCTCandidateVotes
205 Anthony K Mitchell 000006
205 Jim Price 000010
205 Pete Meitzner 000009
206 Anthony K Mitchell 000004
206 Jim Price 000007
206 Pete Meitzner 000022
207 Anthony K Mitchell 000035
207 Jim Price 000058
207 Pete Meitzner 000102
208 Anthony K Mitchell 000009
208 Jim Price 000009
208 Pete Meitzner 000017
209 Anthony K Mitchell 000019
209 Jim Price 000025
209 Pete Meitzner 000043
210 Anthony K Mitchell 000017
210 Jim Price 000026
210 Pete Meitzner 000065
211 Anthony K Mitchell 000010
211 Jim Price 000012
211 Pete Meitzner 000098
212 Anthony K Mitchell 000023
212 Jim Price 000027
212 Pete Meitzner 000205
213 Anthony K Mitchell 000024
213 Jim Price 000032
213 Pete Meitzner 000231
214 Anthony K Mitchell 000009
214 Jim Price 000015
214 Pete Meitzner 000217
215 Anthony K Mitchell 000041
215 Jim Price 000028
215 Pete Meitzner 000248
216 Anthony K Mitchell 000015
216 Jim Price 000036
216 Pete Meitzner 000128
217 Anthony K Mitchell 000012
217 Jim Price 000024
217 Pete Meitzner 000158
218 Anthony K Mitchell 000024
218 Jim Price 000033
218 Pete Meitzner 000161
221 Anthony K Mitchell 000018
221 Jim Price 000010
221 Pete Meitzner 000065
222 Anthony K Mitchell 000018
222 Jim Price 000018
222 Pete Meitzner 000108
223 Anthony K Mitchell 000025
223 Jim Price 000024
223 Pete Meitzner 000129
224 Anthony K Mitchell 000027
224 Jim Price 000017
224 Pete Meitzner 000086
225 Anthony K Mitchell 000020
225 Jim Price 000036
225 Pete Meitzner 000077
226 Anthony K Mitchell 000032
226 Jim Price 000037
226 Pete Meitzner 000140
227 Anthony K Mitchell 000008
227 Jim Price 000016
227 Pete Meitzner 000083
228 Anthony K Mitchell 000011
228 Jim Price 000009
228 Pete Meitzner 000115
233 Anthony K Mitchell 000011
233 Jim Price 000007
233 Pete Meitzner 000014
235 Anthony K Mitchell 000012
235 Jim Price 000006
235 Pete Meitzner 000011
236 Anthony K Mitchell 000004
236 Jim Price 000006
236 Pete Meitzner 000034
241 Anthony K Mitchell 000002
241 Jim Price 000000
241 Pete Meitzner 000013
242 Anthony K Mitchell 000001
242 Jim Price 000002
242 Pete Meitzner 000011
247 Anthony K Mitchell 000000
247 Jim Price 000000
247 Pete Meitzner 000007